3809davidathob11

 • Videos
 • Touch My Hand (thanks to ILoveDavidArchuleta1)

  Touch My Hand (thanks to emilyyy8586 )

  Barriers – sideways for 30 seconds (thanks to ArchiefanRoberta)

  ALTNOY (thanks to jblover4eva93)

  Somebody Out There (thanks to jblover4eva93)

  My Hands (thanks to jblover4eva93)

  Works For Me (thanks to emilyyy8586 )

  Waiting for Yesterday (thanks to SkyletteT)

  Waiting for Yesterday (thanks to emilyyy8586 )

  Waiting for Yesterday (thanks to hijoleholly)

  Love Song (thanks to itBeStephx3)

  To Be With You (thanks to ItBeStephx3)

  To Be With You (thanks to hijoleholly)

  Zero Gravity (thanks to jblover4eva93)

  Zero Gravity (thanks to LettuceBoy924)

  You Can (thanks to SkyletteT)

  Crush (thanks to XoneXweirdXcookie)

  Crush (thanks to emilyyy8586 )

  Angels (thanks to emilyyy8586 )